CHINH PHỤC KỲ THI

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

 •  Bộ đề môn Môn Anh văn

 • 1. CHUYÊN ĐỀ 1: VERB TENSES
  Thông tin  
 • 2. CHUYÊN ĐỀ 2: WORD FORMATION-PARTS OF SPEECH
  Thông tin  
 • 3. CHUYÊN ĐỀ 3: COMPARATIVE AND SUPERLATIVE
  Thông tin  
 • 4. CHUYÊN ĐỀ 4: NOUNS AND DETERMINERS (1)
  Thông tin  
 • 5. CHUYÊN ĐỀ 5: NOUNS AND DETERMINERS (2)
  Thông tin  
 • 6. CHUYÊN ĐỀ 6: VERB FORM
  Thông tin  
 • 7. CHUYÊN ĐỀ 7: MODAL VERBS
  Thông tin  
 • 8. CHUYÊN ĐỀ 8: PREPOSITIONS - PHRASAL VERBS
  Thông tin  
 • 9. CHUYÊN ĐỀ 9: ADVERBIAL CLAUSES
  Thông tin  
 • 10. CHUYÊN ĐỀ 10: CONDITIONAL SENTENCES
  Thông tin  
 • 11. CHUYÊN ĐỀ 11: RELATIVE CLAUSES
  Thông tin  
 • 12. CHUYÊN ĐỀ 12: PASSIVE VOICE
  Thông tin  
 • 13. CHUYÊN ĐỀ 13: REPORTED SPEECH
  Thông tin  
 • 14. CHUYÊN ĐỀ 14: TAG QUESTION; PRONUNCIATION
  Thông tin  

CHINH PHỤC KỲ THI lỚP 10

KÊNH TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA VTV7

logo